Onze missie

Mensen dichterbij Jezus en elkaar brengen

Over Nieuw Hart

Nieuw Hart is een missionaire organisatie die zich richt op regio Woerden. Als organisatie willen we onszelf elke keer afvragen wat kunnen we doen om mensen in regio Woerden (dichter) bij Jezus te brengen. Wat kunnen we bijvoorbeeld met onze tijd en rijkdom doen voor de minder bedeelden in en buiten Woerden? We streven er naar om samen in elk aspect van onze samenleving te zoeken én te handelen naar de wil en opdracht van onze Verlosser, Jezus Christus.

Voor de duidelijkheid, Nieuw Hart is geen nieuwe kerkstroming, het is een initiatief dat van binnenuit werkt aan eenheid en naar buiten gericht is. Het initiatief is een toevoeging en geen vervanging van de bestaande kerken. Wij richten ons niet op de verschillen tussen de kerken, maar op de overeenkomsten.

We zoeken de eenheid in Jezus Christus. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken! Vanuit deze houding willen wij een platform vormen om projecten op te starten, waarbij juist een eenheid gewenst is om diverse doelen te realiseren. Daarbij willen wij maximaal samenwerken met huidige organisaties en kerken, maar willen we ook oog hebben voor elk individu. Hierin willen wij dus elk initiatief van zowel een individu als een organisatie omarmen en samen hierin biddend de wil van God zoeken om zo met elkaar meer naar Jezus en elkaar te groeien.

Onze pijlers

Gods Hart

‘Ik ben het! Ik ben de Eerste, Ik ben de Laatste!’ - Jes. 48:12

In het oude testament zien we dat God zich o.a. door Zijn profeten elke keer bekend maakt aan Zijn Volk. In het Nieuwe Testament lezen we zelfs dat Hij persoonlijk naar deze aarde komt om zichzelf aan Zijn discipelen en vele anderen bekend te maken. Met deze vernedering waar God Zijn macht aflegde om mens te worden, wil God zich ook aan ons bekend maken! Nog mooier wordt het als we beseffen dat Hij het, door Zijn dood aan het Kruis en Zijn opstanding uit het graf, voor ons mogelijk heeft gemaakt om tot Hem te naderen en Hem te leren kennen!

Door Jezus (Joh. 14:9) laat Hij zo puur zien hoe goed en groot Zijn Hart is. Telkens als wij denken dat wij Zijn Hart volledig kennen, mogen we ontdekken dat Zijn Hart en verlangens voor ons en Zijn wereld nog veel mooier zijn dan we altijd gedacht hadden. Zo mogen we ons leven lang ons verwonderen over wie Hij is en hoe geweldig mooi Zijn Hart is. Vanuit die constante verwondering kunnen we eigenlijk maar één ding doen, namelijk Hem in alles alle eer en glorie geven!

‘Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.’ - Ef. 2:18

Ons Hart

‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.’ – Eze. 36:26

In de levenslange ontdekkingstocht van Gods Hart, zullen we naast het leren kennen van God ook meer gaan ontdekken wie wij zijn in Gods ogen. God gaat ons laten zien welke beloftes Hij heeft gegeven voor ons leven en wat Hij met ons leven hier op aarde wilt doen. Doordat God ons een nieuwe Geest - Zijn Geest - heeft gegeven (Joh. 14:26), zullen wij onze identiteit steeds meer laten definiëren door God. In het proces van het vernieuwen van ons binnenste, zal God ons hart steeds zachter maken! En net zoals Petrus, die vanuit zijn nieuwe identiteit (Joh. 1: 42) en bevestiging door Jezus (Joh. 21: 15-23) bouwde aan de eerste gemeente, kunnen wij dan gaan leven vanuit dat nieuwe hart van vlees, de wetenschap van Gods beloften en Zijn roeping voor ons! Dit stelt ons in staat om door Zijn kracht grootse dingen te doen!

Gods Lichaam

‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.’ – 1 Kor. 12:12

Wanneer wij ons hart en onze identiteit meer zullen leren kennen, zullen we ook inzien dat God ons talenten en potentie heeft gegeven in bepaalde dingen én in anderen totaal niet. Daarom heeft God ons door Jezus aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen, zoals alle leden van een lichaam dat doen. Dit gaat veel verder dan alleen talenten en potentie, want als de één van ons niet meer verder kan, dan kan hij steunen op de schouders van ander. Daarnaast mogen we samen (jong van oud, én oud van jong) leren hoe God alles bedoelt heeft, we mogen elkaar bemoedigen en helpen in de zoektocht van het leven.

Zo heeft God ons elkaar gegeven om in eenheid elkaar aan te vullen, op te bouwen, te ondersteunen en samen te groeien. In alle aspecten van het leven hebben we elkaar nodig!

‘Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.’ – Ef. 4:16

Gods Koninkrijk

‘Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ – Mat. 4:17

Ondanks onze gebreken heeft God het door Jezus voor ons mogelijk gemaakt om te leven zoals Hij het bedoelt heeft. Met Jezus als hoeksteen, een nieuw levend hart in ons en het gezonde fundament van Gods lichaam (pijlers 1-3) mogen en kunnen wij in praktijk brengen wat Hij ons door Jezus leven hier op aarde en door de rest van de Bijbel (o.a. de wet en de profeten) heeft geleerd, heeft laten zien en heeft opgedragen. Zo heeft Hij er alles aan gedaan om ons terug te brengen naar de originele opdracht om de aarde te bewonen en over deze aarde te heersen (Gen. 1:28). Hoewel het koninkrijk hier op aarde nooit zo mooi zal worden als na Jezus terugkomst, wil Hij door ons bouwen aan Zijn Koninkrijk hier op aarde om het een voorproefje te laten zijn hoe het later mag zijn als we bij Hem zijn. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op deze aarde zoals ook in de hemel! (Mat. 6:10)

‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is.’ – Ef. 2:19-20

Als organisatie vinden we het belangrijk om een focus te hebben die volledig op God en Zijn wil gericht is. Om onszelf scherp te houden en om onze focus duidelijk te communiceren hebben we de 4 bovenstaande focuspunten gedefinieerd die we als pijlers onder de organisatie hebben geplaatst. We verlangen om in alles wat we doen als organisatie te focussen op één of meerdere van deze pijlers.

Lees meer over de pijlers door op kwadranten van het hart te klikken.

Wij geloven...

Wij geloven in één ware en persoonlijke God die dezelfde was, is en altijd zal blijven. Hij is Liefde. Hij is de Schepper van alle dingen waarover Hij als hoogste Koning regeert met al Zijn heiligheid, rechtvaardigheid, wijsheid en trouw. Hij heeft Zichzelf aan ons bekend gemaakt als een drie-enig God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is, die accuraat, gezaghebbend en toepasbaar is voor ons leven.

Wij geloven dat mensen in Gods evenbeeld gemaakt zijn om vanuit een relatie met Hem te heersen over Zijn schepping en te genieten van alles wat Hij heeft gemaakt. Echter hebben wij mensen bewust gekozen om tegen Gods wil in te gaan. Hierdoor kwam pijn, verdriet en veroordeling in de wereld en ontstond er een kloof tussen God, ons en Zijn doel met ons.

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren is vanuit de maagd Maria. Hij is volledig God en volledig mens. Vanuit Zijn zalving en toerusting door de Heilige Geest leefde Hij zonder zonden en bracht Hij Gods Koninkrijk op aarde. Hij stierf in onze plaats aan het kruis, stond op uit het graf en voer op naar de Hemel waar Hij op dit moment leeft en regeert.

Wij geloven dat wij vanuit onverdiende liefde en genade van God gered zijn, enkel en alleen door het offer en de overwinning van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de enige die de kloof tussen God en ons heeft gedicht waardoor wij weer in relatie met Hem kunnen gaan leven wanneer wij ons bekeren, in Hem geloven en Hem aannemen als Redder en Heer.

Wij geloven in de Heilige Geest die in ons werkt om Jezus aan te nemen als Heer én ons toerust om een heilig en vruchtbaar leven te leven. We hebben Zijn zalving constant nodig om de natuurlijke en bovennatuurlijke dingen te doen die God van ons verlangt.

Wij geloven dat de kerk bestaat uit iedereen die hun vertrouwen heeft gelegd in Jezus Christus. Vanuit afhankelijkheid, eenheid, geloof en liefde heeft de kerk de opdracht gekregen om het voorbeeld van Jezus te volgen en Zijn Koninkrijk op aarde verder te bouwen door o.a. werken van de vijand te ontdoen, het evangelie te verkondigen en de samenleving vanuit Gods liefde te dienen.

Wij geloven dat God elk individu wil genezen en transformeren zodat een ieder een volledig, gezond en gezegend leven in vrijheid kan leven door Jezus. Vanuit dit geschonken leven en de kracht van de Heilige Geest kan iedereen persoonlijk tot het doel komen wat God voor ogen heeft. Dit doel is in de basis Hem aanbidden door vanuit Zijn liefde anderen te dienen.

Wij geloven in de belofte van Jezus dat Hij zal terugkomen om de doden op te wekken en rechtvaardig te oordelen over iedereen. Zijn oordeel die afhangt van onze reactie op Zijn offer, zal ons op onze eeuwige bestemming (Hemel of hel) brengen.

Wie zijn wij?